ارتباط با دانشگاه فرش ایران سپهر

آدرس: اصفهان،خیابان هزارجریب.خیابان کارگر.سازمان فنی حرفه ای استان اصفهان (محل قدیم مرکز آموزش علمی کاربردی فنی حرفه ای) صندوق پستی: تلفن: 36680567-031   -    36680566-031 دور نگار:36687357 پست الکترونیکی: info@iransepehrcarpet-uast.ac.ir ارتباط با ریاست دانشگاه: dremami@iransepehrcarpet-uast.ac.ir