مرکز علمی کاربردی ایران سپهر برگزار می کند:  وبینار آموزشی غربالگری برند ها توسط کرونا

مرکز علمی کاربردی ایران سپهر برگزار می کند: وبینار آموزشی غربالگری برند ها توسط کرونا مدرس: دکتر محمد رضا منتظر القائم مدرس، مشاور و مربی برند سازی شخصی تاریخ: ۹ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰