برنامه پیشنهادی انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

خانم جمشیدی ترم۲ کاردانی گرافیک نام‌درس برنامه‌هفتگی طراحی فیگور ی-۸:۰۰-۱۲:۰۰ تاریخ هنر جهان ش-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ صفحه آرایی ش-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ نرم افزار ترسیمی س-۰۹:۰۰-۱۲:۰۰ تاریخ هنر ایران ش-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ خوشنویسی و طراحی حروف چ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰،چ-۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مبانی هنرهای تجسمی۲ چ-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰ تربیت بدنی   زبان خارجه عمومی س-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰ کاربرد فناوری اطلاعات ی-۱۱:۰۰-۱۳:۰۰         ترم۴ کاردانی گرافیک نام‌درس برنامه‌هفتگی طراحی[…]