اطلاعیه ی تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت مهر۹۸ از ۲ لغایت ۱۰ آذرماه ۹۸ می باشد.جهت ثبت نام به مرکز مراجعه فرمایید .باتوجه به محدود بودن ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که زودتر مراجعه نمایند.