تقویم آموزشی

زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸

مقطعنیم سال ورودتاریخ انتخاب واحدحذف و اضافه کاردانی96-97-1 و ماقبل98/06/2098/07/13 کارشناسی96-97-1 و ماقبل98/06/2198/07/14 کاردانی و کارشناسی96-97-298/06/22 - 98/06/2398/07/15 کاردانی97-98-198/06/2498/07/16 کارشناسی97-98-198/06/2598/07/17 کاردانی97-98-298/06/2698/07/18 - 98/07/19 کارشناسی97-98-298/06/2798/07/18 - 98/07/19