تقویم آموزشی

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیمسال ورود و مقطع

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیمسال ورود و مقطع   مقطع نیمسال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه کاردانی  و کارشناسی ۲-۹۴-۹۳ و ماقبل ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ ۱-۹۵-۹۴ ۱۳و۱۴و۱۵/۰۶/۱۳۹۶ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ ۲-۹۵-۹۴ ۱۶و۱۷/۰۶/۱۳۹۶ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ ۱-۹۶-۹۵ ۱۹و۲۰و۲۱/۰۶/۱۳۹۶ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ ۲-۹۶-۹۵ ۲۲و۲۳/۰۶/۱۳۹۶ ۱۳/۰۷/۱۳۹۶