مارس 11, 2020

جزوات

مشخصات کتاب معرفی شده به عنوان منبع برای درس بازاریابی الکترونیکی – استاد صدرهاشمی دانلود

منابع درسی مربوط به دانشجویانی که با استاد لندران درس اخذ کرده اند دانلود

فایل مربوط به دانشجویانی که با استاد طلایی درس کارآفرینی اخذ کرده اند دانلود

فایل مربوط به دانشجویانی که با استاد طلایی درس تبلیغات بازاریابی اخذ کرده اند دانلود

فایل مربوط به دانشجویانی که با استاد طلایی درس برنامه ریزی بازاریابی اخذ کرده اند دانلود

جزوه درس ایمنی برق و تاسیسات الکتریکی دانشجویان حفاظت فنی – استاد فراست – تا صفحه۵۰ مطالعه شود دانلود

جزوه درس تاریخ امامت – استاد معلمی دانلود

مشخصات منبع درسی معرفی شده برای افکار سنجی مشتری – استاد ترکی دانلود

فایل درس بازاریابی الکترونیکی – استاد رفیعی دانلود

فایل درسی فلسفه پوشش اسلامی – استاد شایان فایل یک  فایل دو

جزوه درس کاربرد کوتاه نوشته ها در روش تحقیق –  استاد ترکی دانلود

بخشی از جزوه درسی مدل های تجاری سازی –  استاد رفیعی دانلود

جزوه درسی روشهای ایمنی آتش سوزی – استاد فراست دانلود

جزوه درسی مهندسی فاکتورهای انسانی – استاد فراست دانلود

فایل درس بهداشت,ایمنی,امنیت و محیط زیست.( کارشناسی فرش) – استاد بنان دانلود

فایل درس رنگرزی شیمیایی(کاردانی فرش) – استاد بنان دانلود

فایل های درس های بازاریابی و مدیریت بازار ,اصول بازاریابی,مدیریت بازاریابی – استاد لندران فایل ۱ فایل ۲ فایل ۳ فایل ۴ فایل ۵ فایل ۶ فایل ۷ فایل ۸ فایل ۹ فایل ۱۰ فایل ۱۱ فایل ۱۲

فایل های درس مشتری مداری – استاد لندران فایل ۱ فایل ۲ فایل ۳

فایل های درس کارآفرینی – استادلندران فایل ۱ فایل ۲ فایل ۳

فایل های درس مدیریت کسب و کار و بهره وری – استاد لندران فایل ۱ فایل ۲ فایل ۳ فایل ۴ فایل ۵ فایل ۶ فایل ۷ فایل ۸

منابع درسی استاد ضیایی دانلود

فایل مربوط به درس طراحی سریع – استاد سلیمی دانلود

فایل مربوط به درس بهداشت ایمنی امنیت و محیط زیست – استاد بنان – رشته کارشناسی فرش دانلود